محصولات

  << شرکت پتروشیمی ارومیه سه محصول کریستال ملامین، سولفات آمونیم و اسید سولفوریک را تولید می کند. >>

 کریستال ملامین

 سولفات آمونیم

 اسید سولفوریک